بازدید مسئول شبکه بهداشت و درمان جغتای از وضعیت آب شرب روستاهای غیر تحت پوشش این شهرستان

22/09/2018
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این بازدید مقرر شد پرکلرین توسط امور آبفار تهیه و در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرار گیرد و شبکه بهداشت با آموزش استفاده از پرکلرین و تزریق آن به شبکه آب شرب روستایی جهت گندزدایی کردن آب شرب استفاده کند.
 
یادآور می شود روستاهای جاورتن با ۶۲ خانوار، شادمان با ۲۲ خانوار، چاه اروجعلی جغتایی (کالداغلن) با ۴۵ خانوار و چاه عمیق شماره ۳ زور با ۱۹ خانوار از روستاهای غیر تحت پوشش امور آبفار شهرستان جغتای است.

تعداد بازدید: 5