• خیابان مقدس اردبیلی خیابان شاد آور
  • پلاک 15 ط 3 واحد 1 ، کدپستی: 1985683523
  • 021-42653
  • 021-26373380

نمایشگاه ها

نمایشگاه صنعت ساختمان (معماری و عمران)سرمایشی و گرمایشی مشهد 1390

نمایشگاه صنعت ساختمان (معماری و عمران)سرمایشی و گرمایشی مشهد 1390

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1390

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1390

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1391

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1391

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1392

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1392

نمایشگاه حرارت و برودت و تهویه تبریز 1392

نمایشگاه حرارت و برودت و تهویه تبریز 1392

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران 1393

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران 1393

نمایشگاه صنعت تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 1393

نمایشگاه صنعت تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 1393

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1393

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1393

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1394

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1394

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1395

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1395

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1395

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1395

نمایشگاه صنعت نفت و گاز تهران 1396

نمایشگاه صنعت نفت و گاز تهران 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد1396

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1396

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1396

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 1398

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 1398

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1398

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1398

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1398

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1398

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1400

27 تا 30 مهر ماه 1400 مکان :نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1401 تهران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1401 تهرانه