• خیابان مقدس اردبیلی خیابان شاد آور
  • پلاک 15 ط 3 واحد 1 ، کدپستی: 1985683523
  • 021-42653
  • 09204265300

نمایشگاه ها

نمایشگاه صنعت ساختمان (معماری و عمران)سرمایشی و گرمایشی مشهد 1390

نمایشگاه صنعت ساختمان (معماری و عمران)سرمایشی و گرمایشی مشهد 1390

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1390

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1390

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1391

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1391

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1392

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران 1392

نمایشگاه حرارت و برودت و تهویه تبریز 1392

نمایشگاه حرارت و برودت و تهویه تبریز 1392

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران 1393

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران 1393

نمایشگاه صنعت تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 1393

نمایشگاه صنعت تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 1393

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1393

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1393

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1394

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران1394

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1395

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1395

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1395

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1395

نمایشگاه صنعت نفت و گاز تهران 1396

نمایشگاه صنعت نفت و گاز تهران 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد1396

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1396

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1396

نمایشگاه صنعت تاسیسات تهران 1396

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 1398

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 1398

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1398

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1398

نمایشگاه تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 1398

نمایشگاه تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران - زمان : 29 مهر لغایت 2 آبان ماه 1398 مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1400

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران - زمان : 27 لغایت 30 مهرماه 1401 مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1401 تهران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران - زمان : 19 لغایت 22 مهرماه 1401

نمایشگاه ساختمانهای مارکدار (iBBi) - 1401

نمایشگاه ساختمانهای مارکدار (iBBi) - زمان : 22 لغایت 24 آذرماه 1401

نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع مشهد 1402

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع

نمایشگاه بیمارستان سازی ، تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی 1402

خلاصه نمایشگاه بیمارستان سازی ، تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی 1402