محل تحویل کلیه محصولات،  درب کارخانه وگ ایران بی همتا می باشد