نمایشگاه‌ها

نمایشگاه صنعت ساختمان (معماری و عمران)سرمایشی و گرمایشی مشهد ۱۳۹۰

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۳۹۰

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران ۱۳۹۱

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران ۱۳۹۲

نمایشگاه حرارت و برودت و تهویه تبریز ۱۳۹۲

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران ۱۳۹۳

نمایشگاه صنعت تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران ۱۳۹۳

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۳۹۳

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۳۹۴